پست‌ها

سازنده دیگ بخار

سازنده دیگ بخار

سازنده دیگ بخار سازنده دیگ بخار، فردی است که مسئولیت طراحی، ساخت و نگهداری دیگ بخار را بر عهده دارد. دیگ بخار، یک تجهیزات حرارتی پیشرفته است که به منظور تبدیل آب به بخار استفاده می شود. این دیگ ها عموماً در صنعت، کارخانه ها، نیروگاه ها و سازمان ه…